Retningslinjer for Vikersund langrenn


Retningslinjer for Vikersund langrenn

Retningslinjer for Vikersund langrenn 2023/24

1. Innledning

Langrennsgruppas retningslinjer for sesongen oppsummerer viktig informasjon til

aktive, foreldre og andre som tar del i gruppas virksomhet. De gir forutsetninger og

føringer for gruppas drift. Dette skrivet deles ut til og gjelder alle medlemmer i

langrennsgruppa. Langrennsgruppas økonomiske støtte til aktiviteter og utøvere er til

enhver tid avhengig av inntektene og den økonomiske situasjonen til gruppa.

Langrennsgruppa er en del av Vikersund idrettsforening.

Retningslinjer for langrennsgruppa er da også underlagt Vikersund idrettsforening sine

lover.

Aktive medlemmer:

Alle som har betalt medlemskontingenten kr. 250,- til Vikersund IF

+ aktivitetskontingenten til langrennsgruppa for sesongen 2023/24.

Satser, aktivitetskontingent:

Eldre aktive utøvere inkl. cross fra 16 år (f. 2006 eller tidligere) kr. 600,-

Yngre aktive utøvere inkl. cross t.o.m. 15 år (f. 2007 eller senere) kr. 500,-

Familie (Familie inkluderer barn f. 2006 eller senere) kr. 1.100,-

Støttemedlem kr. 200,-

Forsikringer:

Alle barn under 13 år er automatisk forsikret gjennom Norges idrettsforbund ved

medlemskap i Vikersund IF.

Forsikring av løpere 13 år og eldre:

Langrennsgruppa anbefaler at alle over 13 år betaler skilisens da denne også dekker evt.

skader i forbindelse med trening. Alle som har fylt 13 år MÅ ha skilisens for å delta i

skirenn.

For turrenndeltakere er det nå også økonomisk lønnsomt å kjøpe lisens.

Se mer detaljert info på: www.skiforbundet.no

FIS-lisens:

Denne forsikringen gjelder kun junior- og seniorløpere som ønsker å gå Norgescup-renn

2

og FIS-renn. Utgifter i forbindelse med dette dekkes av

langrennsgruppa.

Uniformering:

Alle som har kjøpt overtrekksdress/vest/lue skal bruke tøyet i

mesterskap, cuper og øvrige konkurranser.

Dette er vi forpliktet til i våre sponsoravtaler og må respekteres.

Gruppas dugnader:

Langrennsgruppas drift er i hovedsak basert på inntekter fra dugnader, sponsorer og

arrangementer. For å ta del i godene, må hver enkelt ta sin del av gruppas

dugnadsarbeid, og minimum 1 medlem i familien må være aktivt medlem i

langrennsgruppa.

Påmelding og dekning av startkontingent for skirenn, cuper og mesterskap

for aktive medlemmer:

Påmelding til kretsrenn og landsrenn kan utføres av den enkelte i MinIdrett, eller

gjennom oppmann. Startkontingenten dekkes av langrennsgruppa. Påmeldinger til

øvrige renn (Hovedlandsrenn, Norgescup og NM)bør skje gjennom oppmann.

Hvis man av ulike grunner ikke starter i konkurransen man er påmeldt i, kan man etter

endt sesong belastes med hele startkontingenten. Pris på

startkontingenten er for sesongen NSFs gjeldende satser for de ulike

årsklasser.

Etteranmeldelse til skirenn:

Merkostnad dekkes av utøver selv.

Påmelding og dekning av turrenn/langløp for aktive medlemmer:

All påmelding til turrenn/langløp skal ordnes av den enkelte utøver. Etter endt sesong,

dvs. før 5. mai, kan aktive medlemmer som har deltatt i turrenn/langløp, få refundert

deler av sin startkontingent, dvs. inntil kr. 120,-pr. turrenn/langløp. Det er løperens

ansvar å søke om å få refundert

startkontingenten. Styret gjør vedtak om refusjon, jmf. Pkt.5. Dette gjelder ikke

Ungdomsbirken. Startkontingenten for ungdomsbirken dekkes av VIF langrenn.

Kvittering for deltakelse (innbetaling) må følge med søknaden om refusjon. For ikke

aktive medlemmer, er det ingen refusjon av startkontingent.

Dekning av åpne samlinger i regi av Buskerud Skikrets.

Utøver kan søke klubben om tilskudd inntil kr. 2.000,– til slike samlinger.

3

Kriterier for dekning av utgifter til Hovedlandsrenn, Norges-Cup,

NM og Skandinavisk Cup:

Utøver kan søke klubben om støtte til disse arrangementene forutsatt at utøver er en

aktiv løper som deltar i 5 eller flere skirenn fra desember 2023 – februar 2024 .

Utøveren forventes også å delta på fellestreninger og samlinger i regi av

langrennsgruppa.

I utgangspunktet dekkes kostnader for inntil kr. 1000,- pr. døgn og maks 3 døgn der det

kreves overnatting. For junior/senior dekkes inntil kr. 1000,- pr. døgn og maks 4 døgn.

For ungdom og junior dekkes også kostnader til reise og overnatting for 1 ledsager per

utøver med utgangspunkt i disse satsene.

Nord-Norge – i tillegg dekkes reisestøtte for inntil kr. 2.000,-.

Stafetter dekkes i samråd med styret.

Startkontingent dekkes for alle.

Andre alternativer kan vurderes av styret og beløpene kan justeres dersom styret finner

det rimelig ut i fra faktiske kostnader forbundet med reise og overnatting. Dette må

vurderes ut i fra langrennsgruppas økonomi og antallet aktive utøvere dette gjelder til

enhver tid.

Styret bør prioritere å oppmuntre til deltakelse og aktivitet framfor å premiere gode

resultater.

Nyttige hjemmesider å følge med på:

Vikersund IF Langrennsgruppa: www.vikersundlangrenn.no

Norges Skiforbund: www.skiforbundet.no

Buskerud Skikrets: www.skiforbundet.no/buskerud/

NB! På vår hjemmeside finner dere nyttig info om langrennsgruppa.

Vikersund 2023/24